Actievoorwaarden

Actievoorwaarden
De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma OVMiles van de naamloze vennootschap RET N.V. gevestigd te Rotterdam aan de Laan op Zuid 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24292838.

Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Miles sparen
Artikel 4 Miles verzilveren
Artikel 5 Inschrijving OVMiles
Artikel 6 OVMiles-account
Artikel 7 OVMiles winacties
Artikel 8 Verlies en diefstal van de OV-chipkaart
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Artikel 10 Wijzigingen
Artikel 11 Beëindiging deelname
Artikel 12 Beëindiging OVMiles
Artikel 13 Correspondentie/adreswijziging
Artikel 14 Persoonlijke gegevens
Artikel 15 Klachten
Artikel 16 Slotbepalingen

1. Definities
1.1 In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
* OVMiles: het spaarprogramma OVMiles van de RET
* Miles: de punten die gespaard kunnen worden met OVMiles
* De website: www.ret.nl/ovmiles
* Account: persoonlijke omgeving van OVMiles waarbinnen iedere deelnemer het eigen saldo en de persoonlijke gegevens kan inzien.
* Beheer OVMiles: de partij die in opdracht van de RET OVMiles beheert.

2. Algemeen
Met OVMiles spaar je Miles die je kunt verzilveren in ruil voor aantrekkelijke kortingen op producten en activiteiten. Bovendien worden er regelmatig leuke extra’s bij deelnemende partners aangeboden, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat je met het openbaar vervoer bent gekomen. Bij deelname aan het programma verklaar je kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden van OVMiles en de voorwaarden van de partners van de RET, en ga je akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake OVMiles tussen jou en OVMiles. OVMiles raadt je aan om deze Actievoorwaarden zorgvuldig door te lezen voor je begint met sparen. Lees deze voorwaarden geregeld na op de site in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van deze Actievoorwaarden zullen via de website of op een andere manier aan je worden bekendgemaakt.

3. Miles sparen
3.1 Als lid van OVMiles spaar je Miles door met een anonieme of persoonlijke plastic OV-chipkaart te reizen met het openbaar vervoer binnen het vervoersgebied van de RET. De Miles op jouw account komen alleen aan jou persoonlijk toe en kunnen niet worden overgedragen, ook niet aan de derde kaarthouder wiens kaart je hebt toegevoegd aan jouw OVMiles-account.
3.2 De door jou gespaarde Miles worden vastgesteld op basis van het aantal gereisde kilometers. Iedere kilometer is 1 Mile waard. Het aantal gereisde kilometers wordt bij de toekenning van Miles naar boven afgerond.
3.3 Per maand kun je per account maximaal 200 (tweehonderd) Miles sparen met reizen. Wanneer je dit maximum bereikt hebt, word je door OVMiles geïnformeerd.
3.4 Je spaart alleen Miles met de reizen waarbij een geldige check-in en check-uit transactie heeft plaatsgevonden.
3.5 Het is mogelijk om extra Miles te sparen door bijvoorbeeld in de daluren te reizen. Op de website vind je meer informatie over de mogelijkheden om met je reisgedrag extra Miles te sparen. Daarnaast worden via de website ook andere mogelijkheden aangeboden waarmee extra Miles gespaard kunnen worden.
3.6 De combinatie van deelname aan het programma en reizen met je OV-chipkaart kan in een aantal gevallen ook al voordeel of korting opleveren bij OVMiles of een van de partners.
3.7 Miles drukken het aantal punten uit dat benodigd is voor het verkrijgen van OVMiles-gelieerde producten of diensten. De Miles drukken geen geldwaarde uit en kunnen als zodanig op geen enkele wijze ingeruild worden tegen contant of giraal geld.

4. Miles verzilveren
4.1 Door in te loggen op je OVMiles-account kun je, al dan niet met bijbetaling, coupons bestellen die je op locatie kunt verzilveren. Je ontvangt de coupon met QR-code via de mail, maar je kunt de coupon ook terugvinden in je account. Neem de coupon (op je smartphone of uitgeprint) mee naar de partner. De partner scant de QR-code voor verzilvering van de coupon. Het kan zijn dat je moet reserveren voor de actie of dat de verzilvering anders werkt (voorbeeld: een actie die online te verzilveren is, zonder naar locatie van partner te gaan) dan eerder omschreven. Lees daarom de voorwaarden goed door voordat je van de actie gebruik maakt.
4.2 De Miles op jouw account kunnen alleen door jou persoonlijk worden verzilverd.
4.3 Miles kunnen niet worden verzilverd in ruil voor contant geld of giraal geld.
4.4 OVMiles houdt je op verschillende manieren op de hoogte van de producten en diensten die te bestellen zijn, van hoeveel Miles je hiervoor nodig hebt en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn.
4.5 Indien je voor een bepaald product of voor een bepaalde dienst niet voldoende Miles hebt, is bestellen niet mogelijk tenzij vermeld staat dat bijbetalen mogelijk is.
4.6 Op het verzilveren van Miles zijn, naast de Actievoorwaarden van OVMiles, altijd de (algemene) voorwaarden van de betreffende aanbieder van de producten of diensten van toepassing.
4.7 Naast deze Actievoorwaarden zijn ook de eventuele boekingsvoorwaarden van de betreffende aanbieder van de producten of diensten van toepassing.
4.8 OVMiles en de partners behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren.
4.9 Op het moment dat je bij OVMiles (direct of indirect) een boeking en/of reservering maakt voor reizen en/of uitstapjes, is je reservering en/of bestelling bindend. Dit betekent dat als je boeking en/of reservering door OVMiles of door één van de partners gehonoreerd wordt, je de verschuldigde Miles - inclusief eventuele kosten van de reis of het uitstapje - vanaf dat moment aan OVMiles respectievelijk de partner verschuldigd bent.
4.10 Bij annulering van een reservering of bestelling vervallen de Miles en vindt er geen restitutie van Miles plaats.

5. Inschrijving OVMiles
5.1 Iedere natuurlijke persoon met een of meerdere geldige anonieme of persoonlijke plastic OV-chipkaart(en) kan op de site een account aanmaken, waarop gespaarde en verzilverde Miles worden bij- en afgeschreven. Het is toegestaan de persoonlijke OV-chipkaart van een andere kaarthouder aan je account toe te voegen, mits deze daartoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
5.2 Voor minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming te verlenen voor deelname. Voor minderjarigen onder de 12 jaar is deelname niet mogelijk.

6. OVMiles-account
6.1 Door in te loggen op je account kun je coupons bestellen, je persoonlijke gegevens wijzigen en je actuele saldo inzien.
6.2 Indien je van mening bent dat het Miles-overzicht onjuistheden bevat, kun je contact opnemen met Beheer OVMiles op ovmiles@ret.nl.
6.3 Miles zijn niet overdraagbaar en worden nooit met terugwerkende kracht toegekend (bijvoorbeeld in geval van beëindiging van het lidmaatschap, vermissing of diefstal van de OV-chipkaart en technische storingen).
6.4 Indien jouw saldo een door OVMiles bepaald plafond heeft bereikt, kunnen er geen extra Miles gespaard worden. Hierover word je tijdig geïnformeerd.
6.5 Indien je langdurig geen Miles spaart en/of geen Miles besteedt, is Beheer OVMiles gerechtigd het account op te heffen. Hierover word je tijdig geïnformeerd.
6.6 Als je langer dan een jaar niet reist met het openbaar vervoer van de RET, wordt je account automatisch op inactief gezet. Hierover word je tijdig geïnformeerd. Als je daarna alsnog binnen zes maanden reist met de RET, wordt je status vanzelf weer actief. Doe je dat niet, dan is Beheer OVMiles gerechtigd het account op te heffen.

7. OVMiles winacties
7.1 Door deelname aan winacties maak je kans op het winnen van prijzen waarvoor geen Miles verzilverd hoeven te worden.
7.2 Prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen contanten of Miles.
7.3 Winnaars ontvangen schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7.4 Winnaars van prijzen geven Beheer OVMiles toestemming om hun naam en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met OVMiles en zullen, indien nodig, hun medewerking verlenen bij eventuele promotionele activiteiten van OVMiles voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden.

8. Verlies en diefstal van de OV-chipkaart
8.1 In geval van verlies of diefstal van jouw OV-chipkaart(en) adviseert de RET dat je zo snel mogelijk je kaart blokkeert. Dit kan via de Klantenservice van OV-chipkaart, bereikbaar via telefoonnummer 0900-0980 (€ 0,50 p.g.).
8.2 Zodra jouw OV-chipkaart is geblokkeerd, kun je deze niet meer gebruiken om te reizen en Miles te sparen of te besteden.
8.3 Bij verlies of diefstal van je OV-chipkaart lopen je Miles geen gevaar, want die staan veilig op je account. Door het oude OV-chipkaartnummer te verwijderen en een nieuwe OV-chipkaart toe te voegen kun je gewoon weer verder sparen.
8.4 Bij verlies of diefstal ben je als reiziger en spaarder tot het moment van blokkering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw OV-chipkaart.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De RET en de deelnemende partners en aanbieders erkennen geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van jouw OVMiles-account, OV-chipkaart en frauduleus verzilveren van Miles.
9.2 Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van Miles heeft plaatsgevonden, ben je verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende partner en/of Beheer OVMiles.
9.3 De RET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door (gebreken aan) de door haar verstrekte prijzen en/of producten of diensten verkrijgbaar via OVMiles.
9.4 De RET en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de site.

10. Wijzigingen
10.1 Beheer OVMiles behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen bepaalde producten of diensten binnen het spaaraanbod in te trekken of te wijzigen, en producten of diensten toe te voegen.
10.2 Beheer OVMiles behoudt zich het recht voor de waarde van een product of dienst in Miles en/of het bedrag van bijbetaling te wijzigen.

11. Beëindiging deelname
11.1 Je bent te allen tijde gerechtigd jouw deelname aan OVMiles te beëindigen. Dit kan via de website onder ‘Mijn Profiel’.
11.2 Na beëindiging kunnen er geen Miles meer op jouw saldo worden bij- of afgeschreven en komen alle Miles op jouw account te vervallen.
11.3 Indien er gedurende een onafgebroken periode van 12 maanden geen Miles op jouw account zijn bij- of afgeschreven, ontvang je van Beheer OVMiles een e-mail waarin je daarop geattendeerd wordt.
11.4 Beheer OVMiles is gerechtigd jouw account met onmiddellijke ingang op te heffen en de betreffende Miles te laten vervallen indien er sprake is van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, je in strijd handelt met de toepasselijke voorwaarden, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan OVMiles en/of wanneer je op enige andere wijze handelt waardoor schade wordt berokkend aan OVMiles of de deelnemende (vaste) partners.

12. Beëindiging OVMiles
12.1 OVMiles loopt vanaf 12 november 2013 tot een nader door de RET te bepalen moment. De RET kan het loyaliteitsprogramma op ieder moment eenzijdig beëindigen en zal dit op de site bekend maken.
12.2 In geval van beëindiging van OVMiles vervalt het recht de op jouw account bijgeschreven Miles te verzilveren bij de deelnemende partners.

13. Correspondentie/adreswijziging
13.1 Correspondentie met betrekking tot OVMiles zal worden gezonden naar het bij OVMiles laatst opgegeven en geregistreerde post- of e-mailadres. In geval van een adreswijziging dien je dit via de site door te geven.

14. Persoonlijke gegevens
14.1 Jouw persoonlijke gegevens (onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, OV-chipkaartnummer(s) en reisgegevens) en eventueel aan jouw account gekoppelde gegevens van toegevoegde kaarten van andere kaarthouders, zijn opgenomen binnen de beveiligde omgeving van OVMiles. Deze gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk conform de geldende privacywetgeving en het privacystatement OVMiles worden behandeld. 
14.2 Wanneer je geen gerichte OVMiles aanbiedingen wilt ontvangen, kun je dat via de site doorgeven onder ‘Meldingen’. 
14.3 Voor het uitgebreide Privacystatement verwijzen wij je naar het Privacystatement op de site. Hierin staat omschreven welke persoonlijke gegevens in het kader van OVMiles worden verwerkt en met welke doeleinden, en hoe OVMiles met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Tevens kun je hierin lezen hoe en welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevensverwerking. 


15. Klachten

15.1 Ondanks alle zorgvuldigheid die Beheer OVMiles besteedt aan de service en OVMiles kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Jouw klacht kun je per mail kenbaar maken aan onze Klantenservice via ovmiles@ret.nl of via 0900-OVMiles (gebruikelijke belkosten) bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.
15.2 Je dient jouw klacht zo snel mogelijk aan ons bekend te maken en wel binnen drie maanden nadat je klacht is ontstaan. Klachten die na afloop van deze termijn binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

16. Slotbepalingen
16.1 De merken RET en OVMiles zijn geregistreerde merken.
16.2 Niets uit de inhoud van OVMiles mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van de RET.
16.3 De RET is gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigen en zal je hiervan op de hoogte brengen. Na wijziging van de Actievoorwaarden komen de oude Actievoorwaarden te vervallen.
16.4 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op je overeenkomst met OVMiles en deze Actievoorwaarden.